ตู้หวาย (Rattan Cabinet)

RT_001 .. นั่งได้
RT_001 .. นั่งได้

RT_002 .. 3ตก.2บาน
RT_002 .. 3ตก.2บาน

RT_003 .. 1ตก.2บาน
RT_003 .. 1ตก.2บาน

RT_004 .. L4ตก.
RT_004 .. L4ตก.

RT_005 .. 5ลช.5ตก.
RT_005 .. 5ลช.5ตก.

RT_006 .. สีโอ๊ค2ลช.3ตก.
RT_006 .. สีโอ๊ค2ลช.3ตก.

RT_007 .. 1ถาด3ตก.
RT_007 .. 1ถาด3ตก.

RT_008 .. 4ตก.
RT_008 .. 4ตก.

RT_009 .. 2ตก.
RT_009 .. 2ตก.

RT_010 .. 4ตก.
RT_010 .. 4ตก.

RT_011 .. 3ตก.
RT_011 .. 3ตก.

RT_012 .. 3ตก.ห้อย
RT_012 .. 3ตก.ห้อย

RT_013 .. 3ตก.เฉียง
RT_013 .. 3ตก.เฉียง

RT_014 .. 3Boxes
RT_014 .. 3Boxes

RT_015
RT_015

RT_016
RT_016

RT_017
RT_017

RT_018
RT_018

RT_019
RT_019

RT_020
RT_020